Regulamin

 1. Organizatorem Warszawskiego Konkursu Piw Domowych jesień 2016 (dalej: Konkurs) jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych z siedzibą w Cieszynie (kod: 43-400), przy ul. Dojazdowej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362180, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej: 5482625237, oraz numerze REGON: 241868278. Zadania Organizatora wykonuje Mazowiecki Oddział Terenowy PSPD.

 2. Konkurs odbędzie się w terminie 8 października – 9 października 2016 r.

 3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 4. Konkurs odbywa się w kategoriach:

  1. Owocowy Berliner Weisse [7,1-8°Blg.]

  2. Tea American Pale Ale [11-14°Blg.] – konieczne jest podanie gatunku użytej herbaty

  3. Foreign Extra Stout [14-18°Blg.]

  4. Sahti [18-28°Blg.]

  5. Quadruppel/Belgian Dark Strong Ale [18,5-24°Blg.]

  6. Doppelrauchbock/Podwójny koźlak wędzony [19-28°Blg.]

  7. Świeży cydr [11-13,5°Blg.] – cydr nie bierze udziału w wyborze Grand Prix, ani w Pucharze PSPD.

opisy kategorii stanowią integralną część regulaminu.

 1. Konkurs odbywa się zgodnie z Zasady dobrej praktyki dla konkursów piwa opracowanymi przez PSPD.

 2. Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą sędziowie certyfikowani przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Artur Napiórkowski.

Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć udział tylko piwo uwarzone domowymi metodami przez indywidualnych piwowarów domowych lub w kooperacji (dalej: Browar domowy).

 2. Każdy Browar domowy może zgłosić jedno piwo w danej kategorii. Możliwe jest zgłaszanie się we wszystkich kategoriach.

 3. Browar domowy chcący wziąć udział w konkursie obowiązany jest do rejestracji na stronie http://nowa.pspd.org.pl/konkurs/vi-warszawski-konkurs-piw-domowych do dnia 5 października 2016 r, a także wypełnienia zgłoszenia do udziału w konkursie w danej kategorii. Do piwa przekazanego na konkurs konieczne jest dołączenie wydrukowanego formularza zgłoszeniowego.

 4. Piwo zgłoszone do konkursu należy dostarczyć na adres:

Mariusz Karpiński

Ul. Langiewicza 31

02-071 Warszawa

(z dopiskiem: WKPD)

w ilości 4 butelek o pojemności 0,5 l lub mniejsze w ilości zapewniającej minimum 1.5 l piwa. W przypadku butelek o większej pojemności browar domowy zobowiązany jest do dostarczenia 4 butelek piwa.

 1. Butelki nie mogą mieć trwale przylepionych etykiet ani oznaczeń (jeśli kapsel jest w jakiś sposób oznaczony, należy go zakleić). Etykietę na butelce z podaniem imienia, nazwiska oraz stylu piwa należy przymocować gumką recepturką.

 2. Piwa należy dostarczyć, wraz z wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym, w terminie od 26 września 2016 r. do 5 października 2016 r.

 3. Udział w Konkursie jest płatny. Opłacie podlega zgłoszenie piwa do kategorii. Opłata wynosi 12,00 zł dla członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i 15,00 zł dla pozostałych osób. W przypadku browarów domowych stanowiących kooperację kilku piwowarów domowych browar domowy traktowany jest jako członek Stowarzyszenia jeżeli choć jeden z kooperantów jest członkiem Stowarzyszenia.

 4. Opłaty należy dokonać do dnia 5 października 2016 r. na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych:

82 1540 1287 2001 6200 5272 0002
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
ul. Dojazdowa 2
43-400 Cieszyn

 1. W tytule przelewu należy wpisać: WKPD + imię i nazwisko piwowara (w przypadku browaru domowego należy wskazać nazwisko jednego piwowara, a jeśli korzysta się ze zniżki dla członków PSPD należy podać nazwisko członka Stowarzyszenia) + ilość zgłoszeń do konkursu + informacje o byciu członkiem PSPD. (przykładowo: WKPD Michał Jaskólski 4 TAK)

 2. O zwrot niewykorzystanego wpisowego można ubiegać się jedynie do dnia 5 października 2016 r.

 3. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego miejsca.

 4. Uczestnicy konkursu na prośbę organizatora zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowej receptury piwa, a także wyraża zgodę na jej upublicznienie.

 5. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty.

 6. Eliminacje w danej kategorii przeprowadza się jeżeli ilość zgłoszonych piw przekroczy:

 1. W kategorii Owocowy Berliner Weisse i Świeży Cydr – 15 piw,

 2. W kategorii Tea American Ale i Foreign Extra Stout – 12 piw,

 3. W kategorii Sahti, Quadruppel/Belgian Dark Strong Ale i Doppelrauchbock/Podwójny koźlak wędzony – 10 piw.

 1. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw o ustaleniu kolejności decyduje suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie oglądu arkuszy oceny tych piw

 2. Wyklucza się możliwość wystawienia piwa do Konkursu przez jurora w stylu, w którym będzie oceniał piwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa w formie zależnej od etapu do którego piwo się zakwalifikowało.
 2. Nagrody szczegółowe w Konkursie zostaną podane w terminie późniejszym. Nagrody zostaną wręczone osobiście lub zostaną przesłane na koszt organizatora pod adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

 3. Spośród sześciu zwycięskich piw w swoich stylach zostanie wyłonione najbardziej osobliwe, wyjątkowe piwo, którego twórca uzyska nagrodę i tytuł Grand Prix. Jego twórca otrzyma dodatkowo Tytuł i Dyplom „Grand Prix Warszawskiego Konkursu Piw Domowych jesień 2016”.

 4. Zwycięzca konkursu, tj. Browar domowy, którego piwo uzyska głosami Grand Jury najwyższe uznanie spośród wszystkich piw zgłoszonych do konkursu, wyraża zgodę na udzielenie licencji na wykorzystanie swojej receptury przez sponsora nagrody Grand Prix w celu uwarzenia piwa i wprowadzenia do obrotu jego piwa jako Grand Prix Warszawskiego Konkursu Piw Domowych jesień 2016 r. sygnowanego jego imieniem, nazwiskiem oraz podpisem. W związku z powyższym, laureat udziela sponsorowi nagrody Grand Prix zgody na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz wizerunku w celach reklamowych piwa Grand Prix Warszawskiego Konkursu Piw Domowych jesień 2016 przez okres 1 roku od dnia ogłoszenia wyników Warszawskiego Konkursu Piw Domowych.

 5. Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej kategorii oraz wyborze Grand Prix zostanie ogłoszona publicznie podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa w piątek 14 października br. Organizator Konkursu, organizator Warszawskiego Festiwalu Piwa, tj. Jacek Materski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Hasintus Jacek Materski” z siedzibą w Komorowie (kod: 05-806) przy ul. Myśliwskiej 6, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej 5251214126 oraz numerze REGON: 013182809, a także Paweł Leszczyński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Degustacje Piwa Paweł Leszczyński” z siedzibą w Warszawie (kod: 02-123) przy ul. Korotyńskiego 48 m. 109, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej 5262727303 oraz numerze REGON 362254728 oraz sponsorzy nagród zastrzegają sobie prawo opublikowania, w tym w mediach elektronicznych, imion i nazwisk piwowarów, którzy awansowali do rundy finałowej oraz lokaty, którą zajęli. Formularz zgłoszeniowy zawiera zgodę na powyższe.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.