Regulamin – jesień 2015

wkpd

REGULAMIN IV WARSZAWSKIEGO KONKURSU PIW DOMOWYCH

1. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

2. Konkurs odbędzie się w terminie: 10-11.10.2015 r.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw Domowych PSPD.

5. Celem Konkursu jest promowanie piwowarstwa domowego i ogólnie pojętej jakości piwa.

6. Piwa zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez Komisję Sędziowską, w skład której wejdą kwalifikowani przez PSPD sędziowie. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Artur Napiórkowski.

7. Konkurs przeprowadzony zostanie w siedmiu kategoriach:

1. Gose 9-14 BLG

2. Coffee Pale Ale 11-14 BLG

3. Whisky Stout 12-16 BLG

4. Single Hop IPA 14-17 BLG (wymagane podanie odmiany chmielu)

5. Belgian Sour Ale 10-18 BLG (wymagana deklaracja stylu)

6. Black IPA 14-18 BLG

7. American Barleywine 19-28 BLG

Dokładne opisy stylów znajdą się w osobnym dokumencie.

8. Jeden browar domowy może wystawić do Konkursu jedno zgłoszenie z danego stylu.

9. Do wystawionego piwa należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.

10. Uczestnik konkursu na prośbę organizatora zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowej receptury a także wyraża zgodę na jej upublicznienie.

11. Koszt zgłoszenia piwa do Konkursu tzw. wpisowe (dotyczy każdego stylu z osobna) wynosi jn.:

a. Dla piwowarów niebędących członkami PSPD: 15 zł.

b. Dla piwowarów będących członkami PSPD: 12 zł.

Jeżeli w skład browaru domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba zrzeszona w PSPD, taki browar traktuje się jako członka PSPD.

Wpisowe dla piwa poddanego ocenie konkursowej nie podlega zwrotowi. Wpłaty wpisowe dokonane bez podania tytułu niezbędnego do identyfikacji zgłoszenia będą traktowane jak darowizna na rzecz PSPD.

12. Opłatę wpisowego do Konkursu należy wnieść do 06.10.2015r. (za datę wniesienia opłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na rachunku organizatora) na konto:

55 1540 1131 2113 6200 5272 0001

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych

Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie

ul. Dojazdowa 2

43-400 Cieszyn

W tytule przelewu należy wpisać: IV Warszawski KPD + imię i nazwisko Piwowara + email, na który zgłaszający otrzyma potwierdzenie zaksięgowania wpłaty.

Brak wpisowego w dniu oceny konkursowej skutkuje wycofaniem piwa z Konkursu.

13. Piwowar jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym w dniach od 22.09.2015 r. do 06.10.2015 r. w ilości 4 butelek o poj. 500 ml lub 5 butelek o poj. ok. 330 ml w danym stylu. Butelki nie mogą mieć naklejonych etykiet (etykietę na butelce z podaniem imienia, nazwiska oraz stylu piwa należy przymocować gumką recepturką).

14. Piwa należy dostarczyć na następujący adres:

Jabeerwocky Craft Beer Pub

ul. Nowogrodzka 12

00-511 Warszawa

z dopiskiem WKPD

15. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego miejsca.

16. Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej kategorii oraz wyborze najlepszego piwa Warszawskiego Konkursu Piw Domowych (Grand Prix) zostanie ogłoszona publicznie podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa w sobotę 17 października br. Organizator Warszawskiego Konkursu Piw Domowych, tj. Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, organizator Warszawskiego Festiwalu Piwa, tj. Jacek Materski Hasintus oraz sponsorzy nagród zastrzegają sobie prawo opublikowania, w tym w mediach elektronicznych, imion i nazwisk piwowarów, którzy awansowali do rundy finałowej oraz lokaty, którą zajęli. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.

17. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty a uczestnik otrzyma upominek.

18. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie więcej niż 15 piw w danym stylu, organizator zastrzega sobie prawo do wykonania rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 15 piw do oceny finałowej.

19. Jeżeli piwa w danym stylu osiągną tę samą ilość punktów, decydująca ocena przysługuje Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej.

20. Wyklucza się możliwość wystawienia piwa do Konkursu przez jurora w stylu, w którym będzie oceniał piwa w Konkursie.

21. Nagrody szczegółowe w Konkursie zostaną podane w terminie późniejszym. Nagrody zostaną odebrane osobiście lub zostaną przesłane na koszt organizatora pod adres, podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

22. Zwycięzca konkursu, tj. piwowar, którego piwo uzyska głosami Grand Jury najwyższe uznanie spośród wszystkich piw zgłoszonych do konkursu wyraża zgodę na udzielenie licencji na wykorzystanie swojej receptury przez sponsora nagrody Grand Prix w celu uwarzenia piwa i wprowadzenia do obrotu jego piwa jako Grand Prix Warszawskiego Konkursu Piw Domowych jesień 2015 r. sygnowanego jego imieniem, nazwiskiem oraz podpisem. W związku z powyższym, laureat udziela sponsorowi nagrody Grand Prix zgody na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz wizerunku w celach reklamowych piwa Grand Prix Warszawskiego Konkursu Piw Domowych jesień 2015 przez okres 1 roku od dnia ogłoszenia wyników Warszawskiego Konkursu Piw Domowych.

23. Laureat tytułu Grand Prix Warszawskiego Konkursu Piw Domowych jesień 2015 oraz zdobywcy nagród w poszczególnych kategoriach wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących konkursu, na udostępnienie ich danych osobowych i kontaktowych sponsorom konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Warszawskiego Festiwalu Piwa i konkursu przez organizatora Warszawskiego Festiwalu Piwa tj. firmie Jacek Materski Hasintus, sponsorów Warszawskiego Konkursu Piw Domowych oraz organizatora konkursu, tj. Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych.

24. Spośród sześciu zwycięskich piw w swoich stylach zostanie wyłonione najbardziej osobliwe, wyjątkowe piwo, którego twórca uzyska nagrodę i tytuł Grand Prix. Jego twórca otrzyma dodatkowo Tytuł i Dyplom „Grand Prix Warszawskiego Konkursu Piw Domowych jesień 2015”

– Możliwość uwarzenia zwycięskiego piwa razem z Ziemowitem Fałatem w jednym z browarów, w których warzy Browar PINTA na warunkach określonych w odrębnej umowie zawartej ze sponsorem nagrody. Sponsor pokryje koszty warzenia piwa, zapewni zwrot kosztów podróży dla piwowara na czas warzenia, a ponadto przekaże zwycięzcy kwotę 3.000 zł brutto tytułem opłaty licencyjnej za udzielenie licencji, o której mowa w pkt. 22 regulaminu.

25. Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów.

26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.

Komisja ds. WKPD

Warszawa, dnia 21.08.2015 r.