Regulamin 2014

wkpd

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO KONKURSU PIW DOMOWYCH 2014
wersja PDF

1. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

2. Konkurs odbędzie się w terminie 27-28.09.2014 r.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw Domowych PSPD.

5. Celem Konkursu jest promowanie piwowarstwa domowego i ogólnie pojętej jakości piwa.

6. Piwa, zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez Komisję Sędziowską, w skład której wejdą kwalifikowani przez PSPD sędziowie. Przewodniczącym Komisji sędziowskiej jest Piotr Wypych.

7. Konkurs przeprowadzony zostanie w pięciu stylach:
a. Styl 1. Dry Stout (styl 13A wg BJCP)
b. Styl 2. Saison (styl 16C wg BJCP)
c. Styl 3. Marcowe / Octoberfest (styl 3B wg BJCP)
d. Styl 4. Wędzone Pszeniczne 11-14 BLG
e. Styl 5. Belgian IPA 18 – 21 BLG

Style Wędzone Pszeniczne oraz Belgian IPA są opisane w załączniku do regulaminu: II WKPD style dodatkowe.pdf

8. Jeden browar domowy może wystawić do Konkursu jedno zgłoszenie z danego stylu.

9. Do wystawionego piwa należy dołączyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do Regulaminu.

10. Uczestnik konkursu, na prośbę organizatora, zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowej receptury, a także wyraża zgodę na jej upublicznienie.

11. Koszt zgłoszenia piwa do Konkursu tzw. wpisowe (dotyczy każdego stylu z osobna) wynosi:
a. Dla piwowarów niebędących członkami PSPD: 15 zł.
b. Dla piwowarów będących członkami PSPD: 12 zł.

Jeżeli w skład browaru domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba zrzeszona w PSPD, taki browar traktuje się jako członka PSPD.
Wpisowe dla piwa poddanego ocenie konkursowej nie podlega zwrotowi. Wpłaty wpisowe dokonane bez podania tytułu niezbędnego do identyfikacji zgłoszenia będą traktowane jak darowizna na rzecz PSPD.

12. Opłatę wpisowego do Konkursu należy wnieść do 18.09.2014 r. (za datę wniesienia opłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na rachunku organizatora) na konto:
Nr konta: 55 1540 1131 2113 6200 5272 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie
ul. Dojazdowa 2
43-400 Cieszyn

W tytule przelewu należy wpisać: II Warszawski KPD + imię i nazwisko Piwowara + e-mail, na który zgłaszający otrzyma potwierdzenie zaksięgowania wpłaty. Brak wpisowego w dniu oceny konkursowej skutkuje wycofaniem piwa z Konkursu.

13. Piwowar jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym w dniach od 07.09.2014 r. do 17.09.2014 r. w ilości 4 butelek o poj. 500 ml lub 5 butelek o poj. ok. 330 ml w danym stylu. Butelki nie mogą mieć naklejonych etykiet (etykietę na butelce z podaniem imienia, nazwiska oraz stylu piwa należy przymocować gumką recepturką).

14. Adres odbioru piw: Mariusz Karpiński, ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa, dostarczenie piw osobiste po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 508454439): godz 9-17 – ul. Langiewicza 31, Warszawa lub po 18 – Borowego 10, Warszawa.

15. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz zajętego miejsca.

16. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty a uczestnik otrzyma upominek.

17. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie więcej niż 15 piw w danym stylu, organizator zastrzega sobie prawo do wykonania rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 15 piw do oceny finałowej.

18. Jeżeli piwa w danym stylu osiągną tą samą ilość punktów, decydująca ocena przysługuje Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej.

19. Wyklucza się możliwość wystawienia piwa do Konkursu przez jurora w stylu, w którym będzie oceniał piwa w Konkursie.

20. Nagrody w Konkursie zostaną podane w terminie późniejszym. Nagrody zostaną odebrane osobiście lub zostaną przesłane na koszt organizatora pod adres, podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

21. Spośród czterech zwycięskich piw w swoich stylach zostanie wyłonione najbardziej osobliwe, wyjątkowe piwo, którego twórca uzyska nagrodę i tytuł Grand Prix.

22. Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów.

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.

Komisja ds. WKPD
Warszawa, dnia 15.07.2014 r.