Regulamin VII WKPD 2017 im. W. Trześniowskiego

REGULAMIN VII WARSZAWSKIEGO KONKURSU PIW DOMOWYCH
IM. WOJCIECHA TRZEŚNIOWSKIEGO

 

 1. Organizatorem VII Warszawskiego Konkursu Piw Domowych 2017 im. Wojciecha Trześniowskiego (dalej: Konkurs) jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych z siedzibą w Cieszynie (kod: 43-400), przy ul. Dojazdowej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362180, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej: 5482625237 oraz numerze REGON: 241868278.
 2. Konkurs jest poświęcony pamięci tragicznie zmarłego piwowara domowego Wojciecha Trześniowskiego.
 3. Konkurs odbędzie się w terminie 20-22 października 2017 r. w Warszawie.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Konkurs odbywa się w kategoriach:
  Milk Stout z owocami [13-15,5° Blg.]
  West Coast India Pale Ale [13,8-17° Blg.]
  Hoppy Sour Ale [8-14° Blg.]
  Belgian Blond [14,5-17° Blg.]
  Weizenbock [15,5-21,5° Blg.]
  Wędzony Porter Bałtycki [18-22° Blg.]

opisy kategorii stanowią integralną część regulaminu i dostępne są na www.wkpd.waw.pl.

 1. Konkurs odbywa się zgodnie z Zasady dobrej praktyki dla konkursów piwa opracowanymi przez PSPD.
 2. Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą sędziowie certyfikowani przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Mateusz Puślecki.

Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć udział tylko piwo uwarzone domowymi metodami przez indywidualnych piwowarów domowych lub w kooperacji (dalej: browar domowy).
 2. Każdy piwowar lub browar domowy może zgłosić jedno piwo w danej kategorii. Możliwe jest zgłaszanie się we wszystkich kategoriach.
 3. Browar domowy chcący wziąć udział w konkursie obowiązany jest do rejestracji na stronie https://wkpd.pspd.org.pl, a także wypełnienia zgłoszenia do udziału w konkursie w danej kategorii. Po wygenerowaniu etykiety piwowar zobowiązany jest do stałego naklejenia jej na każdą z butelek piwa wysyłanego na konkurs w taki sposób, aby nie zakryć kodu umieszczonego na etykiecie. Rejestracja odbędzie się od 11 września do 7 października 2017 r.
 4. Piwo zgłoszone do konkursu należy dostarczyć na adres:

THE TAPS
ul. Sienkiewicza 4, 00-015 Warszawa

obowiązkowo z dopiskiem: dostawa po godz. 14:00, WKPD

w ilości 4 butelek o pojemności 0,5 l lub mniejsze w ilości zapewniającej 2 l piwa. W przypadku butelek o większej pojemności browar domowy zobowiązany jest do dostarczenia 4 butelek piwa. Piwa należy dostarczyć w okresie 1-15 października 2017 r.

 1. Butelki nie mogą mieć trwale przylepionych etykiet ani oznaczeń, za wyjątkiem etykiety wygenerowanej przez system zgłoszeniowy. Dopuszczone zostaną butelki z oznaczeniami na kapslach. Etykietę wygenerowaną przez system zgłoszeniowy należy umieścić trwale na butelce przy pomocy taśmy bezbarwnej (owijając butelkę z etykietą taśmą) tak, aby nie zakryć kodu QR oraz kodu paskowego wydrukowanego na etykiecie. 
 2. Udział w Konkursie jest płatny. Opłacie podlega zgłoszenie piwa do kategorii. Opłata wynosi 12,00 zł dla członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i 15,00 zł dla pozostałych osób. W przypadku browarów domowych stanowiących kooperację kilku piwowarów domowych browar domowy traktowany jest jako członek Stowarzyszenia jeżeli choć jeden z kooperantów jest członkiem Stowarzyszenia. Członkowie PSPD mogą skorzystać z kody rabatowego „PSPD”, który należy wpisać w systemie zgłoszeniowym w sekcji „opłać wpisowe/kwota po zniżce” po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Opłaty należy dokonać do dnia 16 października 2017 r. na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych:

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych

Ul. Dojazdowa 2

43-400 Cieszyn

82 1540 1287 2001 6200 5272 0002

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów.

 1. W tytule przelewu należy wpisać: VII WKPD + imię i nazwisko piwowara (w przypadku browaru domowego należy wskazać nazwisko jednego piwowara, a jeśli korzysta się ze zniżki dla członków PSPD należy podać nazwisko członka Stowarzyszenia) + ilość zgłoszeń do konkursu + informacje o byciu członkiem PSPD. (przykładowo: VII WKPD Michał Jaskólski 4 TAK).
 2. W trakcie terminów zgłaszania piwa będzie także możliwe dokonywanie opłat w innym systemie transakcyjnym. Organizator poda te informacje do publicznej wiadomości w późniejszym czasie.
 3. W razie wątpliwości dotyczących kategorii konkursowych lub zgłoszenia i dostarczenia piwa prosimy o kontakt do organizatora: mazowiecki@pspd.org.pl.
 4. O zwrot niewykorzystanego wpisowego można ubiegać się jedynie do 16 października 2017 r.
 5. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego miejsca.
 6. Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej kategorii oraz wyborze Grand Prix zostanie ogłoszona publicznie podczas Gali Ogłoszenia Wyników VII WKPD 2017, która odbędzie się w sobotę 28 października, w multitapie The Taps w Warszawie, ul. Sienkiewicza 4.
 7. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty a uczestnik otrzyma upominek.
 8. Eliminacje w danej kategorii przeprowadza się jeżeli ilość zgłoszonych piw przekroczy w danej kategorii 10.
 9. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw o ustaleniu kolejności decyduje suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie oglądu arkuszy oceny tych piw
 10. Wyklucza się możliwość wystawienia piwa do Konkursu przez jurora w stylu, w którym będzie oceniał piwa w Konkursie.
 11. Uczestnicy konkursu na prośbę organizatora zobowiązują się do udostępnienia szczegółowej receptury piwa, a także wyraża zgodę na jej upublicznienie.
 12. W przypadku zgłoszenia piwa w kategorii Milk Stout z owocami piwowar jest zobowiązany do przekazania Organizatorom informacji, jakich owoców użył przy produkcji piwa. Dozwolony jest dodatek wszelkich owoców dopuszczonych do spożycia. Jednak mogą to być jedynie owoce w rozumieniu potocznym, a niedozwolone są w rozumieniu botanicznym oraz prawnym.
 13. Spośród sześciu zwycięskich piw w swoich stylach zostanie wyłonione najbardziej osobliwe, wyjątkowe piwo, którego twórca uzyska nagrodę i tytuł Grand Prix WKPD 2017. Jego twórca otrzyma dodatkowo Tytuł i Dyplom „Grand Prix Warszawskiego Konkursu Piw Domowych 2017”.

Nagrody

 1. Zwycięzca nagrody Grand Prix Konkursu, tj. piwowar, którego piwo uzyska głosami Grand Jury najwyższe uznanie spośród wszystkich piw zgłoszonych do konkursu wyraża zgodę na udzielenie licencji na wykorzystanie swojej receptury przez Browar PINTA Sp. z o.o. w celu uwarzenia piwa i wprowadzenia do obrotu jego piwa jako Grand Prix WKPD 2017, sygnowanego jego imieniem, nazwiskiem oraz podpisem. W związku z powyższym, laureat udziela Browarowi PINTA Sp. z o.o. zgody na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz wizerunku w celach reklamowych piwa Grand Prix WKPD 2017 przez okres 1 roku od dnia ogłoszenia wyników. Za udzielenie licencji zdobywcy tytułu Grand Prix WKPD 2017 przysługuje wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 zł netto. W przypadku gdy nagrodę otrzyma browar domowy nagroda podlega podziałowi w częściach równych.
 2. NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ POZOSTAŁYCH SPONSORÓW ZOSTANĄ OGŁOSZONE NA FAN PAGEU WKPD: facebook.com/warszawskikpd
 3. Każdy browar domowy, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.